ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. ผลิต พัฒนากำลังคน งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในจังหวัด
2. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยและประชาชนไดร้ับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
5. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา