ขอความร่วมมือ เลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

: 54

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสาธารณสุขต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสาร