คุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

: 22

คุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28829/

2.ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28848/

3. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28843/

4. ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28838/

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28853/