สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

: 129


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
รวมผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 454 คน แยกตามรายวิชาเอกที่สมัคร ดังนี้
1.คณิตศาสตร์ (6) สมัคร 21 ราย
2.ภาษาไทย (7) สมัคร 13 ราย
3.ภาษาอังกฤษ (5) สมัคร 15 ราย
4.วิทยาศาสตร์ (1) สมัุคร 50 ราย
5.สังคมศึกษา (4) สมัคร 152 ราย
6.พลศึกษา (2) สมัคร 25 ราย
7.นาฏศิลป์ (1) สมัคร 4 ราย
8.คอมพิวเตอร์ (5) สมัคร 61 ราย
9.อิสลามศึกษา (1) สมัคร 44 ราย
10.ประถมศึกษา (1) สมัคร 2 ราย
11.ปฐมวัย (17) สมัคร 67 ราย