ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นในสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2563

: 17

สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด