ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)

: 2,555

ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
Infographic ศูนย์ข้อมูล COVID-19