จังหวัดปัตตานี สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

: 48

จังหวัดปัตตานี สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน