คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 29/2563 เรื่องกำหนดให้พื้นที่เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติ่ม)

: 66

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) ๒๙/๒๕๖๓ เรื่องกำหนดให้พื้นที่เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติ่ม)