วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยบูรณาการเครือข่ายจากทุกภาคส่วนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับ
2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีคุณภาพ
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์การ/วัฒนธรรมองค์การ

PPEO (Pattani Provincial Education Office)
P = Professional ความเป็นมืออาชีพ
P = Participation ความร่วมมือ
E = Ethics ความมีคุณธรรมจริยธรรม
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ