ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

: 1

ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก​ เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการหรือมาติดต่อหน่วยงานและจัดส่งไปยัง​ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต​ กระทรวงศึกษาธิการ


คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: