ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย)

: 12

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ ศน.นิรามัย นิเดร์หะ ศน.ขวัญตา ค้าขึ้น และ นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย) โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย ผอ. กศน.อ.สายบุรี และ ศน. สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมติดตามในครั้งนี้