ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

: 1

2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดปัตตานี