ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

: 7

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00น.-16.00น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว: กลุ่มพัฒนาการศึกษา