ประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดปัตตานี

: 3

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 -​16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดปัตตานี เพื่อสรุปรายงานผลตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดประจำปี2563และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564ให้กับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์​ในวัยรุ่นในจังหวัดปัตตานี ต่อไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

 
ภาพกิจกรรม:

ถาพ/ข่าว มาเรียมและปาณิสรา