ร่วมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา กับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

: 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางเมธาพร จวงเศวต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา กับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล