หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า

: 14

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขอขอบคุณในความร่วมมือสำหรับการประเมินฯ และการตอบรับการประเมินฯ ของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เป็นอย่างยิ่ง