หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ ณ โรงเรียนบ้านคูระ

: 10

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ณ โรงเรียนบ้านคูระ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ในการนี้ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เป็นอย่างดี