หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง

: 40

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เป็นอย่างดี