การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างหน่วยงาน

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A (Social Network)   |  Q&A √

9. Social Network

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี √

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  √

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี √

การปฏิบัติงาน

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี √

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน √

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี √

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ √

18. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ √

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ √

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี √

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล √

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี √

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28. ช่องทางการรับฟังคงวามคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี √

4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต √

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี √

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน √

8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี √

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

11. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

12. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

13. มาตรการป้องกันการรับสินบน

14. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

15. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ