Home

  • News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รวมข่าวใหม่วันนี้

|ข่าวเด่น

|กิจกรรมกลุ่มงาน

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

| คำสั่ง - ประกาศ - มาตรการ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

28 พ.ค. 2021 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
6 พ.ค. 2021 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
30 เม.ย. 2021 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล
28 เม.ย. 2021 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
22 เม.ย. 2021 ประกาศ กศจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
16 เม.ย. 2021 ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 2021 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
16 มี.ค. 2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
16 มี.ค. 2021 ประกาศผลการพิจารณาย้ายครู ประจำปี 2564 รอบที่ 1
12 มี.ค. 2021 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564

|ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เม.ย. 2021 ข่าวกรมบัญชีกลาง
20 เม.ย. 2021 คุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการงานใบอนุญาตฯ ทุกประเภท ผ่านระบบระบบ KSP School หรือ KSP Self-Service
9 เม.ย. 2021 คุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
1 เม.ย. 2021 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
1 เม.ย. 2021 ทุนซีพี ออลล์
24 มี.ค. 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ปี 2564
19 ก.พ. 2021 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ก.พ. 2021 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
16 ก.พ. 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 – กิจกรรมประกวดการอ่านบทกลอน/สุนทรพจน์
16 ก.พ. 2021 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและขอทราบข้อมูลนักศึกษา

|Update ข่าวการศึกษา

24 พ.ค. 2021 ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
24 พ.ค. 2021 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
23 พ.ค. 2021 กำหนดการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
26 เม.ย. 2021 สพฐ.ออกมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
26 เม.ย. 2021 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาด covid19
26 เม.ย. 2021 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564
23 เม.ย. 2021 สทศ. ให้ดาวน์โหลด ข้อสอบพร้อมเฉลย ONET ปีการศึกษา 2563 (ชั้นป.6 และ ม.3)
23 เม.ย. 2021 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัด/ในกำกับ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 เม.ย. 2021 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
20 เม.ย. 2021 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย

|เอกสารเผยแพร่

22 ธ.ค. 2020 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
5 พ.ย. 2020 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้วยกระบวนการ PLC และการนิเทศแบบ PIDRE
8 ต.ค. 2020 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
5 ต.ค. 2020 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
29 ก.ย. 2020 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Image is not available
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายนันท์ สังข์ชุม
Arrow
Arrow
1
2
Slider

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

28 พ.ค. 2021 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
17 พ.ค. 2021 การประชุม อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2564
14 พ.ค. 2021 การประชุมผู้บริหาร สป. ครั้งที่ 5/2564
6 พ.ค. 2021 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
6 พ.ค. 2021 รมว.ศธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
30 เม.ย. 2021 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล
28 เม.ย. 2021 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
26 เม.ย. 2021 ข่าวกรมบัญชีกลาง
26 เม.ย. 2021 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี ประจำปี 2564
22 เม.ย. 2021 ประกาศ กศจ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
3 มี.ค. 2021 ประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
29 ม.ค. 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
22 ธ.ค. 2020 ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.ศธ.
14 ธ.ค. 2020 ร่วมตอนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
26 พ.ย. 2020 ประชุมการสำรวจ และการเตรียมการรับเสด็จฯ
9 ธ.ค. 2019 ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
28 พ.ค. 2021 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
23 พ.ค. 2021 กำหนดการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
6 พ.ค. 2021 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
30 เม.ย. 2021 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล
28 เม.ย. 2021 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1
21 เม.ย. 2021 ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
16 เม.ย. 2021 ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 2021 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
20 เม.ย. 2021 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
16 มี.ค. 2021 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564_2565)
29 ม.ค. 2021 ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ศธจ.ปัตตานี
14 ธ.ค. 2020 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓
24 พ.ย. 2020 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2563
14 ก.ค. 2020 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
1 เม.ย. 2021 ทุนซีพี ออลล์
24 มี.ค. 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ปี 2564
3 มี.ค. 2021 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านคณะทำงานเวทีรับฟังข้อเสนอเยาวชนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 มี.ค. 2021 ร่วมเป็นเกียรติโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองจิก
1 มี.ค. 2021 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
1 มี.ค. 2021 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนทูลถวายฎีกาขอพระราชทานทุนการศึกษา
1 มี.ค. 2021 กิจกรรมมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้น้องโดยมอบรองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียน ณ โรงเรียนบ้านอาโห อำเภอยะรัง
1 มี.ค. 2021 ประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดปัตตานี
18 ก.พ. 2021 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและรับรู้และการมีส่วนร่วมสานฝันสร้างอนาคต สู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
16 ก.พ. 2021 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
20 เม.ย. 2021 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
3 มี.ค. 2021 ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย) รร.บากงพิทยา
3 มี.ค. 2021 ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย)
3 มี.ค. 2021 ประชุมสร้างความรู้ความ เข้าใจการดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด
2 ต.ค. 2020 การประชุมปฏิบัติการ SDG4 การสร้างหลักประกันเด็กปฐมวัย
30 มิ.ย. 2020 สทศ. แจ้งปฏิทินสอบด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 2020 สทศ. ออกปฏิทินสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 2020 ปฏิทินสอบ onet ปีการศึกษา 2563
27 พ.ค. 2021 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2564
3 มี.ค. 2021 ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย) รร.บากงพิทยา
3 มี.ค. 2021 ติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร (พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย)
3 มี.ค. 2021 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
19 ก.พ. 2021 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนตะโละไกรทอง (โรงเรียนคุณธรรม)ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น
12 ม.ค. 2021 กิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
14 ธ.ค. 2020 ร่วมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา กับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 ธ.ค. 2020 พิธีเปิดการบรรยายสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสา”
15 ต.ค. 2020 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ต.ค. 2020 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ ณ โรงเรียนบ้านคูระ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

20 เม.ย. 2021 คุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการงานใบอนุญาตฯ ทุกประเภท ผ่านระบบระบบ KSP School หรือ KSP Self-Service
9 เม.ย. 2021 คุรุสภา ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
1 ก.พ. 2021 ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี ผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “เสมาตานี” ประจำปี พ.ศ. 2564
29 ม.ค. 2021 คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร
24 ธ.ค. 2020 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล
23 ธ.ค. 2020 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
23 ธ.ค. 2020 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564
23 ธ.ค. 2020 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564
7 ธ.ค. 2020 ข่าวคุรุสภา – กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
16 พ.ย. 2020 คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

|สารสนเทศ

งานข้อมูลสารสนเทศ

20 เม.ย. 2021 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
24 พ.ย. 2020 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2563
14 ก.ค. 2020 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
31 ม.ค. 2020 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
20 พ.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
19 ก.ย. 2019 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

Social Media

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider