ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

: 411

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04010/ว37 ลว 7 มกราคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนฯ ปีการศึกษา 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร