การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

: 2

การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ดาวน์โหลดเอกสาร