เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมพร้อมการสอบได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ.

: 132

📢 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมพร้อมการสอบได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ.
⬇️ Test Blueprint ป.6 👉 https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212
⬇️ Test Blueprint ม.3 👉 https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213
⬇️ Test Blueprint ม.6 👉 https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214