คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

: 294

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
โดยความร่วมมือของ
• มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.)
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลวิชาการจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19