การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้วยกระบวนการ PLC และการนิเทศแบบ PIDRE

: 26

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้วยกระบวนการ PLC และการนิเทศแบบ PIDRE