พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดกิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทย

: 42

2 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางเมธาพร จวงเศวต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดกิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทย (รอบตัดสิน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดย ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี