ประชุมสร้างความรู้ความ เข้าใจการดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด

: 29

2 มีนาคม 2564 เวลา10.00 น. ประชุมสร้างความรู้ความ เข้าใจการดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด