การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

: 15

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

            เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ