พิธีจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด

: 9

พิธีจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด

      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด เรื่องในวันสถาปนายุวกาชาด (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีสโมสร และโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม มีผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนังถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น