การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

: 10

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ