การประชุมคณะอนุกรรมการ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี

: 12

การประชุมคณะอนุกรรมการ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี

              เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี โดยมีพันเอกทวนทอง ทองสุภา รอง ผอ.รมน.จังหวัดปัตตานี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมจัดทำประมาณการภัยคุกคามและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยการระดมความเห็น รวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลของจังหวัดปัตตานีที่อาจมีผลกระทบต่อภัยคุกคาม เพื่อวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยง มาจัดทำประมาณการภัยคุกคาม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี