ประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

: 16


วันที่ 4 ก.พ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี วันนี้ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายโชคดี ศรัทธากาล) ได้มอบหมายให้ รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายนันท์ สังข์ชุม) เป็นประธานดำเนินการประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนและวางแผนการดำเนินงานฯโดยมีหัวหน้าสถานศึกษารและผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษา อุดมศึกษา และ อปท.เข้าประชุมในวันนี้ โดย หัวหน้า ศอ.ปส.จ.ปน.(นายภาณุวัฒน์ เวชสารศรี) และผู้แทนจาก ปปส.ภาค9 (นายกิตติศักดิ์ แก้วเรือง) ได้อนุเคราะห์เข้าร่วมชี้แจงแนวทางและวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2564