ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ

: 23

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64 นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียน Stand Alone ,โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความสำเร็จ รวมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ ตามนโยบายและเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยการลงพื้นที่จริง ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ณ โรงเรียนบ้านใหม่ อ.ยะหริ่ง (stand alone) และพื้นที่อำเภอปะนาเระ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย) ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ โรงเรียนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านนอก โรงเรียนวัดมหิงษาราม โรงเรียนบ้านเคียน โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านคลองต่ำ และโรงเรียนบ้านหนองแรต