ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ศธจ.ปัตตานี

: 6

ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ศธจ.ปัตตานี

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ซึ่งมีการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยรับฟังข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขจากบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี