พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มอ.ปัตตานี กับ ศธจ.ปัตตานี

: 9

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มอ.ปัตตานี กับ ศธจ.ปัตตานี

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ณ ห้อง co working space คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ กำหนดโควต้าและเงินทุนสำหรัการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะมอบแก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยการร่วมกันเป็นคณะกรรมการ การร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และการร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นคณะทำงานวิจัยร่วมกัน และร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษา