ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

: 15

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีในฐานะเลขานุการ ร่วมกับนางมาเรียม ยะสะแต ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวอามีเนาะ แยนา ผอ.กลุ่มนโบายและแผนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ได้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มอ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว