• News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนชาวปัตตานี ร่วมโหลดแอป ‘หมอชนะ’ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

| คำสั่ง - ประกาศ - มาตรการ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

5 ม.ค. 2021 ขอความร่วมมือ เลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
30 พ.ย. 2020 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อทัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)
25 พ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
14 พ.ย. 2020 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
4 พ.ย. 2020 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย (เพิ่มเติม) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
29 ต.ค. 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
14 ต.ค. 2020 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 2020 ผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
9 ต.ค. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558
29 ก.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในโครงการทุนเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

|ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ม.ค. 2021 ขอเชิญชวนชาวปัตตานี ร่วมโหลดแอป ‘หมอชนะ’ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
15 ธ.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
4 ธ.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นในสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2563
30 พ.ย. 2020 “สู้ไปด้วยกัน” หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
10 พ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดปัตตานี
8 ต.ค. 2020 สสวท. เปิดสมัครสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และ โครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
11 ก.ย. 2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร”
25 ส.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
25 ส.ค. 2020 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ชวนครูใช้ฟรี Project 14 โครงการสอนออนไลน์
20 ส.ค. 2020 รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|Update ข่าวการศึกษา

14 ม.ค. 2021 คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
14 ม.ค. 2021 ประกาศสพฐ. เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
12 ม.ค. 2021 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
12 ม.ค. 2021 โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
12 ม.ค. 2021 กำหนดการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564
11 ม.ค. 2021 แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
11 ม.ค. 2021 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
7 ม.ค. 2021 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ประกาศรายชื่อศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563
7 ม.ค. 2021 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 โดยดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการสพฐ.
7 ม.ค. 2021 การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564

|เอกสารเผยแพร่

22 ธ.ค. 2020 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
24 พ.ย. 2020 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2563
5 พ.ย. 2020 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้วยกระบวนการ PLC และการนิเทศแบบ PIDRE
8 ต.ค. 2020 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
5 ต.ค. 2020 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
29 ก.ย. 2020 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 2020 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
30 ม.ค. 2020 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
30 ม.ค. 2020 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกาควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 ม.ค. 2020 มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลัง

|กิจกรรมภายในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Image is not available
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายนันท์ สังข์ชุม
Arrow
Arrow
1
2
Slider

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

18 ม.ค. 2021 ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบ้านเมืองฯ
18 ม.ค. 2021 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปัตตานี ประจำปี 2564
14 ม.ค. 2021 เปิดกิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
13 ม.ค. 2021 ผู้แทนพิเศษพร้อมศธจ.ปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13 ม.ค. 2021 ขอเชิญชวนชาวปัตตานี ร่วมโหลดแอป ‘หมอชนะ’ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนตะโละไกรทอง (โรงเรียนคุณธรรม)ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น
12 ม.ค. 2021 กิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
8 ม.ค. 2021 ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโควิด-19
7 ม.ค. 2021 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
22 ธ.ค. 2020 ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมช.ศธ.
14 ธ.ค. 2020 ร่วมตอนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
26 พ.ย. 2020 ประชุมการสำรวจ และการเตรียมการรับเสด็จฯ
9 ธ.ค. 2019 ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
20 มิ.ย. 2019 ต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ทุนการศึกษาพระราชทาน
19 มิ.ย. 2019 ร่วมกิจกรรมนาวากาชาด ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองปัตตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562
28 ธ.ค. 2020 บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
30 พ.ย. 2020 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อทัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)
25 พ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
17 พ.ย. 2020 จัดทำ MOU ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 พ.ย. 2020 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
4 พ.ย. 2020 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย (เพิ่มเติม) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
29 ต.ค. 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
14 ต.ค. 2020 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558
14 ธ.ค. 2020 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓
24 พ.ย. 2020 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2563
14 ก.ค. 2020 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
31 ม.ค. 2020 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
20 พ.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562
12 ต.ค. 2019 รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562
12 ม.ค. 2021 ร่วมประชุมแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและแรงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 ม.ค. 2021 ขอความร่วมมือ เลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
24 ธ.ค. 2020 ประชุมแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาแรงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 ธ.ค. 2020 ประชุมชี้แจงครูแนะแนวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
22 ธ.ค. 2020 ร่วมพิธีเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 ธ.ค. 2020 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ระดับเขตสุขภาพที่12
18 ธ.ค. 2020 ศธจ.ปัตตานี นำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ประจำปี 2563 พร้อมคณะครูร่วมรับเสด็จฯ
14 ธ.ค. 2020 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓
9 ธ.ค. 2020 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
9 ธ.ค. 2020 ร่วมแสดงความยินดีโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนตะโละไกรทอง (โรงเรียนคุณธรรม)ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
12 ม.ค. 2021 ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น
12 ม.ค. 2021 กิจกรรมการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
9 ธ.ค. 2020 โครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าโกงกาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน
22 ก.ย. 2019 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6 มี.ค. 2019 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
6 มี.ค. 2019 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามผลการประชุมหารือวันที่ 31 มกราคม 2562
14 ธ.ค. 2020 ร่วมประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา กับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 ธ.ค. 2020 พิธีเปิดการบรรยายสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสา”
15 ต.ค. 2020 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ต.ค. 2020 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ ณ โรงเรียนบ้านคูระ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

24 ธ.ค. 2020 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัล
23 ธ.ค. 2020 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
23 ธ.ค. 2020 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564
23 ธ.ค. 2020 คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564
7 ธ.ค. 2020 ข่าวคุรุสภา – กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
16 พ.ย. 2020 คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
16 พ.ย. 2020 ประชุมแนวทางการจัดงานวันครูจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔
10 พ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดปัตตานี
2 ก.ย. 2020 สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”
25 ส.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

|สารสนเทศ

งานข้อมูลสารสนเทศ

24 พ.ย. 2020 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2563
14 ก.ค. 2020 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
31 ม.ค. 2020 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
20 พ.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
19 ก.ย. 2019 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
5 พ.ค. 2019 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

Social Media

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider