• News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

| คำสั่ง - ประกาศ - มาตรการ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

23 ก.ย. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ก.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ส.ค. 2020 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 ส.ค. 2020 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 ส.ค. 2020 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการศัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ก.ค. 2020 การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
17 ก.ค. 2020 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563
17 ก.ค. 2020 ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี
16 ก.ค. 2020 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
15 ก.ค. 2020 ประกาศ ศธจ.ปัตตานี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี

|ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ย. 2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร”
25 ส.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
25 ส.ค. 2020 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ชวนครูใช้ฟรี Project 14 โครงการสอนออนไลน์
20 ส.ค. 2020 รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ส.ค. 2020 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 2020 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ประเทศไทย
5 ส.ค. 2020 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
23 ก.ค. 2020 รวมลิ้งค์ข่าวคุรุสภา
21 ก.ค. 2020 วิธีขอดูคะแนนผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
16 ก.ค. 2020 คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต”

|Update ข่าวการศึกษา

22 ก.ย. 2020 บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
22 ก.ย. 2020 หนังสือเวียน เรื่อง วันพระราชทานธงชาติไทย
22 ก.ย. 2020 การเปิดห้องเรียนพิเศศ สพฐ. ในปีการศึกษา 2564
13 ก.ย. 2020 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
11 ก.ย. 2020 การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
11 ก.ย. 2020 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
11 ก.ย. 2020 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
2 ก.ย. 2020 สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”
31 ส.ค. 2020 เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมพร้อมการสอบได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ.
28 ส.ค. 2020 ประกาศ สพฐ. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาฯ สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2563

|เอกสารเผยแพร่

29 ก.ย. 2020 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 2020 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
23 ธ.ค. 2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
14 พ.ย. 2019 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
13 พ.ย. 2019 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
29 ต.ค. 2019 ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
22 ก.ย. 2019 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

|กิจกรรมภายในสำนักงาน

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Arrow
Arrow
1
Slider

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

29 ก.ย. 2020 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ก.ย. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ก.ย. 2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร”
11 ก.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ส.ค. 2020 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
25 ส.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
25 ส.ค. 2020 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) ชวนครูใช้ฟรี Project 14 โครงการสอนออนไลน์
20 ส.ค. 2020 รางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ส.ค. 2020 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 2020 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ประเทศไทย
9 ธ.ค. 2019 ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
20 มิ.ย. 2019 ต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ทุนการศึกษาพระราชทาน
19 มิ.ย. 2019 ร่วมกิจกรรมนาวากาชาด ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองปัตตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562
29 เม.ย. 2019 แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2562
23 ก.ย. 2020 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ก.ย. 2020 จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
11 ก.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 ส.ค. 2020 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 ส.ค. 2020 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5 ส.ค. 2020 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 ก.ค. 2020 การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
21 ก.ค. 2020 วิธีขอดูคะแนนผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ ณ โรงเรียนบ้านคูระ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนบ้านนาเกตุ
23 ธ.ค. 2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
13 พ.ย. 2019 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
1 ต.ค. 2019 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

2 ก.ย. 2020 สารคดีสั้น เรื่อง “บทบาทภารกิจงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”
25 ส.ค. 2020 ประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
18 ส.ค. 2020 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ประเทศไทย
23 ก.ค. 2020 รวมลิ้งค์ข่าวคุรุสภา
17 ก.ค. 2020 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563
17 ก.ค. 2020 ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี
15 ก.ค. 2020 ประกาศ ศธจ.ปัตตานี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี
4 มิ.ย. 2020 รวมข่าวจากคุรุสภา
31 มี.ค. 2020 คุรุสภาจังหวัดปัตตานีงดให้บริการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
23 มี.ค. 2020 ราชกิจจานุเบกษา การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

|สารสนเทศ

งานข้อมูลสารสนเทศ

14 ก.ค. 2020 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
31 ม.ค. 2020 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
20 พ.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
19 ก.ย. 2019 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
5 พ.ค. 2019 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
17 เม.ย. 2019 การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา

Social Media

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider