• News Update

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

|ข่าวกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

รวมข่าวใหม่วันนี้

| คำสั่ง - ประกาศ - มาตรการ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

|ข่าวประกาศ / คำสั่ง

1 ก.ค. 2020 หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0286/ว 1073 เรื่อง แจ้งผลอนุมัติการเปิดเรียน
26 มิ.ย. 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
26 มิ.ย. 2020 ประกาศผลคัดเลือกบุคลากรครูและครอบครัวครูผู้เสียสละ ประจำปี 2563
16 มิ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
15 มิ.ย. 2020 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 มิ.ย. 2020 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
11 มิ.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
9 มิ.ย. 2020 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
8 มิ.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
29 พ.ค. 2020 ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

|ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิ.ย. 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน
24 มิ.ย. 2020 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 มิ.ย. 2020 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
22 พ.ค. 2020 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานบริการ(พัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
21 พ.ค. 2020 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ
19 พ.ค. 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 พ.ค. 2020 9 ขั้นตอน Microsoft Teams กับการสอนออนไลน์ | ทางไกล
5 พ.ค. 2020 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2
3 พ.ค. 2020 จังหวัดปัตตานี สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
3 พ.ค. 2020 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

|Update ข่าวการศึกษา

30 มิ.ย. 2020 คู่มือกลุ่มบุคคล (ฉบับใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 มิ.ย. 2020 เอกสารจากการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563
30 มิ.ย. 2020 สทศ. แจ้งปฏิทินสอบด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 2020 สทศ. ออกปฏิทินสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 2020 ปฏิทินสอบ onet ปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2020 แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2519 (โควิท – 19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
24 มิ.ย. 2020 สพฐ.เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านธนบัตรอันทรงคุณค่า
24 มิ.ย. 2020 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ,2562 และพ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มิ.ย. 2020 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
4 มิ.ย. 2020 รวมข่าวจากคุรุสภา

|เอกสารเผยแพร่

11 มิ.ย. 2020 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
23 ธ.ค. 2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
14 พ.ย. 2019 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
13 พ.ย. 2019 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
29 ต.ค. 2019 ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
22 ก.ย. 2019 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

|กิจกรรมภายในสำนักงาน

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายโชคดี ศรัทธากาล
Image is not available
Arrow
Arrow
1
Slider

|ข่าวสารจากกลุ่มงาน

1 ก.ค. 2020 หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0286/ว 1073 เรื่อง แจ้งผลอนุมัติการเปิดเรียน
26 มิ.ย. 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
26 มิ.ย. 2020 ประกาศผลคัดเลือกบุคลากรครูและครอบครัวครูผู้เสียสละ ประจำปี 2563
24 มิ.ย. 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน
24 มิ.ย. 2020 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 มิ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
15 มิ.ย. 2020 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
14 มิ.ย. 2020 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)
11 มิ.ย. 2020 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
11 มิ.ย. 2020 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
9 ธ.ค. 2019 ขายพัสดุกรณีที่เหลือจากการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20 มิ.ย. 2019 ร่วมต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานทุนการศึกษา รร.บ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
20 มิ.ย. 2019 ต้อนรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ทุนการศึกษาพระราชทาน
19 มิ.ย. 2019 ร่วมกิจกรรมนาวากาชาด ในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองปัตตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562
29 เม.ย. 2019 แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2562
30 มิ.ย. 2020 คู่มือกลุ่มบุคคล (ฉบับใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิ.ย. 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
26 มิ.ย. 2020 ประกาศผลคัดเลือกบุคลากรครูและครอบครัวครูผู้เสียสละ ประจำปี 2563
16 มิ.ย. 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
15 มิ.ย. 2020 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 มิ.ย. 2020 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
11 มิ.ย. 2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
9 มิ.ย. 2020 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหาร มิตรภาพที่ 113
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ ณ โรงเรียนบ้านคูระ
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนอนุบาลยะรัง
26 ก.พ. 2020 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ปัตตานี เข้าประเมินการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ณ โรงเรียนบ้านนาเกตุ
23 ธ.ค. 2019 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
13 พ.ย. 2019 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
1 ต.ค. 2019 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|ข่าวคุรุสภาจังหวัดปัตตานี

4 มิ.ย. 2020 รวมข่าวจากคุรุสภา
31 มี.ค. 2020 คุรุสภาจังหวัดปัตตานีงดให้บริการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
23 มี.ค. 2020 ราชกิจจานุเบกษา การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
11 มี.ค. 2020 การใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5 มี.ค. 2020 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน
6 ม.ค. 2020 ประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563
4 ธ.ค. 2019 ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
2 ธ.ค. 2019 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563
27 พ.ย. 2019 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
23 ก.ย. 2019 ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับจังหวัด” ประจำปี 2562

|สารสนเทศ

งานข้อมูลสารสนเทศ

23 เม.ย. 2020 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
27 มี.ค. 2020 ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย
31 ม.ค. 2020 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
20 พ.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
30 ก.ย. 2019 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปี 2561
19 ก.ย. 2019 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
5 พ.ค. 2019 แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
17 เม.ย. 2019 การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา
20 ก.พ. 2019 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

Social Media

Image is not available
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Pattani Provincial Education Office

เลขที่ 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร : 073 330 736 email: eduptn2560@gmail.com

Slider